Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS08

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS08

geplaas op 11:13 (GMT+2) Do., 11 Okt. 2018

Die wolmark het op vandeesweek se veiling effens veld herwin en hoër verhandel / The wool market of this week gained a bit of field and traded higher.

MARKANALISE

Die wolmark het op vandeesweek se veiling effens veld herwin en hoër verhandel, met die Cape Wools Merino Aanwyser wat met 3.7% versterk het, om met 821 punte, te sluit op 'n skoonprys van R232.16/kg. Die Australiese EMI, het met 1.2% versterk. Wol het fermer verhandel, met die ondersteuning van 'n effens swakker Rand en rugsteuning deur 'n goeie vraag na lang, fyn Merinowol. Die week het die Rand met 1.7% verswak teen die VSA Doller, en met 1.1% teen die Euro, in vergelyking met die vorige veiling se vlakke. Die vertoning is dus positief, met die die sterkste lopie deur 20 tot 20.5 mikron wol, wat met tot 6.1% hoër verhandel het. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Tianyu SA en Stucken & Co. 6312 Bale is in totaal aangebied, waarvan 94% op die veiling verkoop is. OVK het 2184 bale aangebied waarvan 98,2% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R231.40/kg, is behaal vir 'n 3 baal lot AFFH van 16.9 mikron, uit die skeersel van Doringkuil Bdy, Middelburg (OK). Die koper was New England Wool. Hartlik geluk met die uitstekende prys!

VOORUITSIGTE

Met die effense daling in die wolmark die afgelope weke, het daar senuagtigheid ontstaan dat die mark 'n draaipunt bereik het, maar vandeesweek se veiling het bevestig dat daar steeds 'n gesonde vraag na goeie kwaliteit lang, fyn Merinowol bestaan. Die vakansieseisoen in China is ook iets van die verlede en tesame met 'n effens swakker Rand, is die vraag gestimuleer. Die feit dat daar 'n wêreldwye afname in wolproduksie is, vergeleke met dieselfde tyd verlede jaar, grootliks vanweë die erge droogte in Australië, bevestig ook weer eens dat vraag steeds die aanbod oorskry en die wolprys dus positief beïnvloed. Die SA wolmark presteer ook steeds effens bo die Australiese mark, wat die goeie kwaliteit van die SA skeersel bevestig.
Slenkdalkoors bly steeds 'n groot potensiële realiteit die komende somerseisoen wat, indien dit nie goed bestuur word nie, verreikende ekonomiese gevolge op die lewende hawe bedrywe in SA kan hê. Indien goeie reëns in die vroeë somer gaan voorkom, sal uitbrake so te sê 'n voldonge feit wees. Inenting is dus noodsaaklik. Entstof is beskikbaar by jou OVK handelstakke, asook ander landboubesighede. Sorg ook dat 'n geïntegreerde doseer- sowel as voedingsprogram, te alle tye gevolg word. Dit sal optimale reproduksie en produksie tot gevolg hê. Met die uitstekende pryse van wol en vleis, is dit tans lonend om so goed as moontlik na kleinvee om te sien. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 17 Oktober 2018, waar ±7986 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK


MARKET ANALYSIS

The wool market of this week gained a bit of field and traded higher, with the Cape Wools Market Indicator increasing by 3.7%,  to close with 821 points higher, on R232.16/kg (clean). The Australian EMI increased by 1.2%. Wool traded firmer, supported by a slightly weaker Rand and driven by a strong demand for long fine Merino Wool. This week the Rand traded 1.7% weaker against the US Dollar and 1.1% weaker against the Euro, compared to levels during the previous sale. The performance is therefore positive, with the strongest performance by wools of 20 to 20.5  microns, which traded up to 6.1% higher. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Standard Wool, Tianyu SA and Stucken & Co. 6312 Bales were on offer in total, of which 94% were sold on the auction. OVK had 2184 bales on offer of which 98.2% were sold. On the OVK auction the highest price of R231.40, was paid for a 3 bale lot AFFH of 16.9 microns, from the clip of Doringkuil Farming from Middelburg EC. The buyer was New England Wool. Congratulations on the excellent performance!

FORECAST

With the slight decline in the wool market of the recent few weeks, a sense of nervousness occurred, that the market has reached a turning point. This week's auction though, confirmed that there is still a strong demand for good quality long fine Merino wool. The Chinese holiday season has come to an end and together with a weaker Rand, stimulated the demand. The fact of a world wide decline in wool production, compared to the same period last year, mainly caused by a severe drought in Australia, again confirms that demand exceeds the offer, which have a positive influence on the wool price. The SA wool market also still performs slightly above the Australian market, which is a confirmation of the good quality of the SA clip.
Rift Valley Fever is still a potential reality and holds a threat for the up and coming summer season which will, if not managed properly, result in severe economic losses in the livestock industry in SA. If good rains is going to occur in early summer, outbreaks will be a mere fact. Vaccination is therefore a necessity. Vaccines are available at your OVK branches, as well as other Agri businesses. Also ensure that an integrated dosing, as well as a feeding (supplementation) program is followed at all times. That will ensure optimum reproduction and production. With the current excellent prices of wool and meat, it is absolutely remunerative to take proper care of livestock. The next wool auction is scheduled for 17 October 2018, where ±7986 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer