Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS17

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS17

geplaas op 13:18 (GMT+2) Do., 10 Jan. 2019

In Port Elizabeth het die wolmark, op die eerste veiling van 2019, hoër verhandel / In Port Elizabeth the wool market traded higher on the first auction of 2019

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die wolmark, op die eerste veiling van 2019, hoër verhandel en die Cape Wools Merino aanwyser het met 4.2% en 863 punte gestyg om teen 'n skoonprys van R216.48/kg te sluit. Die Australiese EMI het terselfdertyd met 3.6% versterk. Die Rand het hierdie week ietwat swakker vertoon en het ten tyde van die veiling op vlakke van R13.95 teen die VSA Doller verhandel, wat 'n 1.2% verswakking is, asook 2.2% swakker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die grootste styging die week, van tot 5%, was in die 22.5 mikron segment. Hoewel daar goeie kompetisie was onder lang wol, het goeie kwaliteit korter wolle ook redelik goed presteer. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Lempriere SA en Tianyu SA. 10 850 Bale is in totaal aangebied, waarvan 95.8% verkoop is.
Op die OVK veiling is 3 351 bale aangebied, waarvan 96.7% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R182.00/kg, is behaal vir 'n 1 baal lot AAH van 17.7 mikron, uit die skeersel van Goodman Ginyigazi van Glen Grey. Die koper was Modiano. Hartlik geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Die versterking in die wolmark vandeesweek, is die resultaat van 'n effens swakker Rand, maar hoofsaaklik op die rug van wêreldwye sterker vraag na goeie kwaliteit lang, fyn Merinowol. Die wolproduksie wêreldwyd bly egter onder druk. Volumes wol wat tot op hede hierdie seisoen in die makelaars se store ontvang is, vergeleke met dieselfde tyd die vorige seisoen, is steeds heelwat laer. In SA is hierdie week baie minder wol ontvang as die ooreenstemmende week die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 13.74% minder as die 2017/18 seisoen. Dit kan grootliks toegeskryf word aan die feit dat sekere produksiegebiede steeds gebuk gaan onder knellende droogte, terwyl ander dele weer hernude droogte begin ervaar. Dit het dan ook 'n invloed op skeerpatrone van produsente, wat noodwendig genoop word om korter wol te skeer, as gevolg van ongunstige voedingstoestande. Droogte toestande veroorsaak voedingstres, wat verlaagde immuniteit van diere tot gevolg het. Dit sal produksie en reproduksie negatief beïnvloed en daarom moet boere verseker dat dieregesondheid ten alle tye goed bestuur word en dat 'n geïntegreerde doseer-en voedingsprogram gevolg word. Die resultaat sal weerspieël word in reproduksie en oorlewing van die nageslag. Dit is ook belangrik dat lammers so vroeg as moontlik geprosesseer word in terme van voedings-en spoorelementaanvullings om sodoende immuniteit te stimuleer en algemene gesondheid en groei te bevorder.
Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 16 Januarie 2019, waar sowat 13 567 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK

MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the wool market traded higher on the first auction of 2019 and the Cape Wools Market Indicator increased by 4.2%  and 863 points, to close on R216.48/kg (clean). The Australian EMI also increased by 3.6%. This week the Rand performed weaker during the auction and traded at levels of R13.95/kg against the US Dollar, which is a 1.2% decrease, as well as 2.2% weaker against the Euro, compared to levels during the previous sale. The largest increase of up to 5%, was in the 22.5 micron segment. Although there was strong competition on long, well grown Merino wool, better quality shorter wools also showed improvement. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Standard Wool, Lempriere SA and Tianyu SA. 10 850 Bales were on offer in total, of which 95.8% were sold.
On the OVK auction 3 351 bales were on offer, of which 96.7% were sold. The highest price of R182.00/kg, was achieved for a 1 bale lot AAH of 17.7 microns, from the clip of Goodman Ginyigazi from Glen Grey. The buyer was Modiano. Congratulations on the performance!

FORECAST

The increase in the wool market this week is the result of a slightly weaker Rand, but mainly on the back of a worldwide stronger demand for good quality long, fine Merino wool. Wool production worldwide, remains under pressure though. In SA, receivals of wool in the stores of the brokers this week, is still substantially lower, compared to the same week of the previous season and accumulated, 13.74% less than the 2017/18 season. That could be attributed to the fact that some production areas are still suffering severe droughts, while other regions are starting to experience renewed drought conditions. This has a direct influence on shearing patterns of producers, who are forced to shear shorter wool, because of unfavourable feeding conditions. Drought conditions cause feeding stress, which results in lower immunity of animals. That will negatively influence production and reproduction and therefore farmers must ensure that animal health is managed properly and that an integrated dosing and feeding program is constantly followed. The result will reflect in the reproduction rate and the survival and health of the offspring. It is also very important that lambs have to be processed as early as possible in terms of feeding and trace element supplementation in order to boost immunity, which will ensure general health and stimulate growth.
The next wool auction is scheduled for 16 January 2019, where 13 567 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer