Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS20

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS20

geplaas op 08:55 (GMT+2) Do., 31 Jan. 2019

Hierdie week was daar 'n klein aanbieding van goeie kwaliteit wol, te midde van 'n baie klein aanbieding in totaal / This week saw a very small offering of good quality wools on top of a small weekly offering in total.

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die wolmark het hierdie week veld verloor en die Cape Wools Merino aanwyser het met 2.7% en 586 punte teruggesak om teen 'n skoonprys van R215.16/kg te sluit. Die Australiese EMI het ter selfder tyd  met 0.4% versterk. Die Rand het hierdie week sterker vertoon en het ten tyde van die veiling op vlakke van R13.59 teen die VSA Doller verhandel, wat 2.1% sterker is, asook 1.5% sterker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die grootste daling vandeesweek van tot 3.6%, was in die 18.5 mikron segment. Hierdie week was daar 'n klein aanbieding van goeie kwaliteit wol, te midde van 'n baie klein aanbieding in totaal. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Lempriere SA en Tianyu SA. 5 482 Bale is in totaal aangebied, waarvan 96.0% verkoop is.
Op die OVK veiling is 1 388 bale aangebied, waarvan 97.3% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R163.10/kg, is behaal vir 'n 2 baal lot BMY van 18.2 mikron, uit die skeersel van CFB Greeff van Somerset-Oos. Die koper was Stucken. Hartlik geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week se daling in die wolprys kan lynreg toegeskryf word aan die posisie van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede. Daar is egter steeds 'n gesonde vraag na goeie kwaliteit Merinowol, wat ten spyte van die algemene daling, konstant hoër presteer as die Australiese mark. Kommer bestaan egter steeds onder kopershuise oor die beskikbaarheid van kwaliteit wol binne die volgende maand of wat. SAWAMBA het dan ook aangekondig dat katalogusse 21 en 22 gekombineer gaan word en as een veiling aangebied sal word, wat sal plaasvind op die 13de Februarie 2019. Daar sal dus nie volgende week 'n wolveiling wees nie. Dan bly wolproduksie wêreldwyd ook steeds onder druk en dit is as gevolg van die voortslepende droogte in Australië, in veral die oostelike kusgebiede, wat die grootste wolproduksie gebied in Australië is.
In SA is wolontvangstes hierdie week 57% laer as dieselfde week van die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 12.4% minder as die 2017/18 seisoen. Die hoofsaaklike rede hiervoor is die droogtetoestande wat landwyd in produksiegebiede ondervind word, asook die feit dat die Lesotho grense gesluit bly vir veselhandel met SA. Produsente moet daarop let dat biosekuriteit en volhoubare boerderypraktyke van kardinale belang word in die toekoms van uitvoerkommoditeite soos natuurlike vesel. Naspeurbaarheid gaan 'n onlosmaaklike faktor word van ons industrie en produsente sal verplig word om aan sodanige standaarde te voldoen, ten einde hul produk te kan uitvoer. 'n Goeie vertrekpunt is om die NWKV se Kode van Beste Praktyke te gebruik, wat 'n goeie handleiding bied vir volhoubaarheid in die wolbedryf. Skakel gerus met u OVK tegniese velddiensbeampte of NWKV adviseur vir meer inligting. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 13 Februarie 2019. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK

MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth wool market lost some ground this week and the Cape Wools Market Indicator decreased by 2.7% and 586 points, to close on R215.16/kg (clean). The Australian EMI, at the same time, increased by 0.4%. This week the Rand performed stronger during the auction and traded at levels of R13.59/kg against the US Dollar, which is a 2.1% increase, as well as 1.5% stronger against the Euro, compared to levels during the previous sale. The biggest decrease this week of up to 3.6%, was in the 18.5 micron segments. This week saw a very small offering of good quality wools on top of a small weekly offering in total. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Standard Wool, Lempriere SA and Tianyu SA. 5 482 Bales were on offer in total, of which 96% were sold. On the OVK auction 1 388 bales were on offer, of which 97.3% were sold. The highest price of R163.10/kg, was achieved for a 2 bale lot BMY of 18.2 microns, from the clip of CFB Greeff from Somerset East. The buyer was Stucken. Congratulations on the performance!

FORECAST

This week's decline in the wool price, is directly in line with the position of the Rand against the most important currencies. There is still a healthy demand though for good quality Merino wool, which is still performing constantly above the Australian market, despite the general decline. There is still a concern though from buying houses about the lack of availability of good quality wool over the next month or so. In the light of this, SAWAMBA announced that catalogues 21 and 22 will be combined and offered as one auction on the 13th of February 2019. Therefore, there will be no auction next week. Wool production worldwide, remains under pressure, mainly because of the ongoing drought in especially the eastern coastal region of Australia, which is the biggest wool production region in Australia.
In SA, receivals of wool this week is 57% lower compared to the same week of the previous season and accumulated, 12.4% less than the 2017/18 season. The main reason for that is the dry conditions which are experienced in production areas country wide, as well as the fact that the Lesotho borders are still closed for fibre trade with SA. Producers must note that biosecurity and sustainable farming practices are becoming essential in the future of export commodities like natural fibres. Traceability is going to become an inextricable factor of our industry and producers will be forced to comply to such standards, in order to be able to export their product. A good starting point is to use the Code of Best Practices of the NWGA, which provides a good manual for sustainability in the wool industry. Please contact your OVK technical field services officer or NWGA advisor for more details. The next wool auction is scheduled for 13 February 2019. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer