Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS27

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS27

geplaas op 11:23 (GMT+2) Do., 21 Mrt. 2019

In Port Elizabeth het die wolmark hierdie week effens hoër verhandel / In Port Elizabeth the wool market ended slightly higher this week

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die wolmark hierdie week effens hoër verhandel en die Cape Wools Alle Wol aanwyser het met 0.9% en 200 punte kop opgetel om teen 'n skoonprys van R216.42/kg te sluit. Die Australiese EMI het egter teruggesak en met 0.7% gedaal. Die Rand het hierdie week ook verder teruggesak teen die vernaamste geldeenhede en het ten tyde van die veiling op vlakke van R14.45 teen die VSA Doller verhandel, wat 1.1% swakker is, asook 1.6% swakker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die grootste styging vandeesweek van tot 2.2%, was in die 21.5 mikron segment. Soos verlede week, het die lang en fyn Merino wol die mark ondersteun, met kopers wat die mark baie selektief benader het, te midde van 'n relatief klein aanbieding. Medium en kort wol was tot 5% goedkoper, wat die resultaat is van die voortgesette verbod op uitvoere na China. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Tianyu SA, Standard Wool en Lempriere SA. 5 747 Bale is in totaal aangebied, waarvan 87.6% verkoop is. Op die OVK veiling is 1 941 bale aangebied, waarvan 88.7% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R183.10/kg, is behaal vir 'n 1 baal lot BMY van 18.4 mikron, uit die skeersel van die HF van Heerden, Burgersdorp. Die koper was New England Wool. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week se effense styging in die wolprys kan grootliks toegeskryf word aan die wisselkoers. Die vraag uit Europa vir hoë kwaliteit kambol tipes, is steeds gesond, terwyl medium en korter wolle se verkope stram was en dit as gevolg van die voortgesette verbod op uitvoere na China, vanweë die Bek-en klouseer uitbraak in Limpopo. Samesprekings met China, asook ander uitvoerlande, duur steeds voort, met die goeie nuus dat rooivleisuitvoere na 10 lande, wat voorheen 'n verbod geplaas het op invoere uit SA, die verbod opgehef het. Ons vertrou dat dit ook spoedig die geval sal wees met China, SA se grootste handelsvennoot in wol. In SA is wolontvangstes hierdie week 10.5% laer as dieselfde week van die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 11.91% minder as die 2017/18 seisoen. Die situasie rakende veselhandel met Lesotho is nog op 'n dooie punt en grense bly steeds gesluit vir wol en bokhaar. 'n Nuwe uitdaging wat ons bedryf en produsente in die gesig staar, is die beurtkragkwessie. Dit raak veral 'n kwessie tydens die skeerproses, waar produsente van masjienskeer gebruik maak en dus elektisiteit benodig. In gevalle waar produsente nie hulle eie kragopwekkers het nie, kan dit die skeerproses in totaliteit vertraag, wat tot agterstand en verliese kan lei. Ons weet nie hoe lank die tendens gaan voortduur nie en versoek dat produsente bedag moet wees op die situasie, terwyl OVK sy bes doen om sover moontlik van hulp en ondersteuning te wees. Produsente moet ook verseker dat veetroppe ingeent is teen siektes soos Slenkdalkoors, Miltsiekte, ens., om sover moontlik te verhoed dat uitbrake weer groot ekonomiese verliese tot gevolg kan hê. Verseker dus dat 'n geïntegreerde enting-en doseringsprogram te alle tye gevolg word, tesame met voldoende voeding. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 3 April 2019. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK


MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the wool market ended slightly higher this week and the Cape Wools All Wool Indicator increased by 0.9% and 200 points, to close on R216.42/kg (clean). The Australian EMI decreased by 0.7% though. This week the Rand lost more ground against the most important currencies and traded at levels of R14.45/kg against the US Dollar, which is a 1.1% decrease, as well as 1.6% weaker against the Euro, compared to levels during the previous sale. The biggest increase this week of up to 2.2%, was in the 21.5micron segment. Like last week, good quality, well grown Merino wool supported the market, with buyers being much more selective on a relative small offering. Medium and shorter wool were up to 5% cheaper, which is the result of the continuing suspension of exports to China. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Tianyu SA, Standard Wool and Lempriere SA. 5 747 bales were on offer in total, of which 87.6% were sold. On the OVK auction, 1 941 bales were on offer of which 88.7% were sold. The highest price on the OVK auction, of R183.10/kg, was for a 1 bale lot BMY of 18.4 microns, from the clip of HF van Heerden from Burgersdorp. The buyer was New England Wool. Congratulations on the performance!

FORECAST

This week's slight increase in the wool price can be predominantly attributed to the exchange rate. The demand for high quality top making wool from Europe, is still healthy, while the sales of medium and shorter wools were stiff, which is a result of the continuing ban on exports to China, because of the FMD outbreak in Limpopo. Negotiations with China, as well as other export countries, is continuing, with the good news that exports of red meat to 10 countries, who previously suspended imports from SA, uplifted the suspension. We trust that it would also be the case with China, SA's biggest trade partner in wool. In SA, receivals of wool this week is 10.5% lower compared to the same week of the previous season and accumulated, 11.91% less than the 2017/18 season. The situation regarding fibre trade with Lesotho is still at a dead end and borders stay closed for wool and mohair. A new challenge in our industry and for producers, is the load shedding issue. That is becoming an issue during the shearing process, where producers make use of machine shearing, which needs electricity. In cases where producers don't have their own generators, it could delay the whole process, which could lead to back locks and losses. We don't know how long this tendency could continue and we request that producers be aware of the situation, while OVK will do its best to assist as far as possible. Producers must also ensure flocks are vaccinated against diseases such as Rift Valley Fever, Anthrax, etc., in order to prevent outbreaks that could again result in huge economic losses. Ensure therefore that an integrated vaccination and dosing program, together with sufficient feeding, is followed and maintained at all times. The next wool auction is scheduled for 3 April 2019. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer