Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS30

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS30

geplaas op 09:18 (GMT+2) Do., 18 Apr. 2019

Hierdie week se effense daling in die wolmark kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die wisselkoers / This week’s slight decrease in the wool price can be predominantly attributed to the exchange rate

MARKANALISE

Op die 30 ste veiling van die seisoen, het die wolmark in Port Elizabeth hierdie week laer verhandel en die Cape Wools Alle Wol aanwyser het met 1.7% en 342 punte gedaal om teen ‘n skoonprys van R202.42/kg te sluit. Die Australiese EMI het met 0.2% gedaal. Die Rand het hierdie week veld gewen teen die vernaamste geldeenhede en het ten tyde van die veiling 1.4% sterker teen die VSA Dollar, asook 0.8% sterker teen die Euro verhandel, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die grootste daling vandeesweek van tot 2.8%, was in die 18.0 mikron segment. Die versterking van die Rand was hierdie week die bepalende faktor op die veilingspryse, aangesien die Australiese EMI basies onveranderd was. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Tianyu SA en Lempriere SA. 9 220 Bale is in totaal aangebied, waarvan 86.5% verkoop is. Op die OVK veiling is 2 179 bale aangebied, waarvan 90.2% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R168.50/kg, is behaal vir 'n 2 baal lot AMY van 16.6 mikron, uit die skeersel van die TPJ Vorster van Middelburg OK. Die koper was Modiano. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week se effense daling in die wolmark kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die wisselkoers. Die verbod op uitvoere na China speel egter steeds ‘n groot rol en dit word weerspieël in die prysafname in veral korter wolle. Ten spyte van volgehoue samesprekings tussen China en SA, word geen oplossing in die kort tot medium termyn voorsien nie en die situasie kan nog etlike maande voortduur. Produsente word dus aangeraai om, indien enigsins moontlik, hul skeerpatroon aan te pas en eerder ‘n langer wol te skeer, aangesien wol van onder 65mm die grootste druk ondervind, omdat dit dié tipes is wat die meeste na China uitgevoer word. In SA is wolontvangstes hierdie week 11% laer as dieselfde week van die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 11.74% minder as die 2017/18 seisoen. In Lesotho het die Hooggeregshof in die guns van die produsente beslis en beveel dat die uitvoerverbod op vesel na SA onmiddellik opgehef moet word. Geen permitte is egter nog uitgereik vir handel nie, hangende ‘n appèl van die betrokke ministeries. Vesel vanaf Lesotho word dus steeds nie in die Suid Afrikaanse mark ontvang nie. Tydens die IWTO kongres wat verlede week in Venisië plaasgevind het, is daar groot klem gelê op volhoubaarheid, asook naspeurbaarheid, wat wêreldwyd ‘n al groter realiteit en vereiste word by verbruikers. Volhoubare boerdery praktyke sal dus al meer aandag moet geniet, ook in die veselbedryf, ten einde internasionaal te kan meeding. Produsente moet ook steeds verseker dat veetroppe inge-ent is teen siektes soos Slenkdalkoors, Miltsiekte, ens., om sover moontlik te verhoed dat uitbrake weer groot ekonomiese verliese tot gevolg kan hê. Verseker dus dat ‘n geïntegreerde entings-en doseringsprogram te alle tye gevolg word, tesame met voldoende voeding. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 9 Mei 2019. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK

MARKET ANALYSES

On the 30th auction of the season the wool market in Port Elizabeth ended lower this week and the Cape Wools All Wool Indicator decreased by 1.7% and 342 points, to close on R202.42/kg (clean). The Australian EMI decreased by 0.2%. This week the Rand gained ground against the most important currencies and traded 1.4% stronger against the US Dollar and 0.8% stronger against the Euro, compared to levels during the previous sale. The biggest decrease this week of up to 2.8%, was in the 18.0 micron segment. The strengthening of the Rand this week was the determining factor, while the Australian EMI stayed basically unchanged. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Standard Wool, Tianyu SA and Lempriere SA. 9 220 bales were on offer in total, of which 86.5% were sold. On the OVK auction, 2 179 bales were on offer of which 90.2% were sold. The highest price on the OVK auction, of R168.50/kg, was for a 2 bale lot AMY of 16.6 microns, from the clip of TPJ Vorster from Middelburg EC. The buyer was Modiano. Congratulations on the performance!

FORECAST

This week’s slight decrease in the wool price can be predominantly attributed to the exchange rate. The ban on exports to China still plays a significant role though and that reflects in the price decrease in especially shorter wool. In spite of continued negotiations between China and SA, no solution is expected in the short to medium term and the situation may continue for several months to come. Producers are therefore advised to, if possible, customize their shearing pattern in order to produce a longer wool, because wools of lengths less than 65mm, are experiencing the highest pressure, for these are the types which are mostly exported to China. In SA, receivals of wool this week is 11% lower compared to the same week of the previous season and accumulated, 11.74% less than the 2017/18 season. In Lesotho the High Court granted judgement in favour of the producers and ordered that the export ban on fibre to SA must be uplifted. No permits are issued yet though, awaiting an appeal from the ministries involved. Fibre from Lesotho are therefore still not received in the South African market. During the IWTO congress, which took part in Venice last week, strong emphasis was placed on sustainability, as well as traceability, which is becoming a bigger reality and requirement worldwide amongst consumers. Sustainable farming practices will therefore have to enjoy much more attention, also in the fibre industry, in order to compete internationally. Producers must also ensure that flocks are vaccinated against diseases such as Rift Valley Fever, Anthrax, etc., in order to prevent outbreaks that could again result in huge economic losses. Ensure therefore that an integrated vaccination and dosing program is followed and maintained at all times, together with sufficient feeding. The next wool auction is scheduled for 9 May 2019. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer